دبیرستان دولتی شهید کلاهدوزان(نوبت دوم) ادره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

دبیرستان هیات امنایی شهید کلاهدوزان با قد مت 30 ساله خود واقع در شهر اصفهان  با سابقه درخشان خود هرساله صاحب افتخارات و

عنوان های در مسابقات علمی -فرهنگی هنری و ورزشی در سطح ناحیه بوده است.

اعضای انجمن اولیاء و مربیان

آقای کندزی

آقای آل محمود

خانم یاوری

آقای طاهری

آقای صابری

آقای شهیدی

آقای عمو هادی

آقای کلباسی

آقای طباطبایی

آقای حسینی

خانم کلباسی

خانم محمدی

اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه

اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان :

 

اعضای انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان :

 

محسن  سیستانی
خانم هاشمی
خانم بخشی
قاسم شریعتی
احمد صادقی
عباسعلی آقادادی
علی اکبر احمدی
سید مرتضی حسینی
عبدالرحیم صفاهانی
خانم کلباسی زاده
عبدالحسین طباطبایی
خانم سیفی
کرار توکلی فر
مهدی کلباسی زاده
سیدعبدالله حسینی