دبیرستان دولتی شهید کلاهدوزان(نوبت دوم) ادره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

دبیرستان هیات امنایی شهید کلاهدوزان با قد مت 30 ساله خود واقع در شهر اصفهان  با سابقه درخشان خود هرساله صاحب افتخارات و

عنوان های در مسابقات علمی -فرهنگی هنری و ورزشی در سطح ناحیه بوده است.

لطیفه های دانش آموزی

معلم:احمد صیغه ی زدن را صرف کن؟
احمد:آقا اجازه! زدم،زدی،دعوا شد!!

 

معلم:پسرم!سلطان حسین چگونه بر تخت سلطنت نشست؟
شاگرد:آقا چهار زانو!

 

شاگرد:آقا حرف اضافه چیه؟
معلم:همین سوال بی ربط تو!

 

مادر:حسن!تا کی می خواهی در رفتن به مدرسه لجبازی کنی؟
حسن:تا آخر خرداد ماه!