دبیرستان دولتی شهید کلاهدوزان(نوبت دوم) ادره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

دبیرستان هیات امنایی شهید کلاهدوزان با قد مت 30 ساله خود واقع در شهر اصفهان  با سابقه درخشان خود هرساله صاحب افتخارات و

عنوان های در مسابقات علمی -فرهنگی هنری و ورزشی در سطح ناحیه بوده است.

مروردروس

خلاصه کتاب های هفتم

http://www.kanoon.ir/Public/LessonSummary.aspx?group=33&lesson=45

سوال هفتم

نمونه سوال زبان هفتم

http://sarayanenglish.blogfa.com/post-645.aspx